جواد مرادی چالشتری
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تربیت بدنی

بيوگرافي

نام : جواد نام خانوادگی : مرادی چالشتری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :