حمیدرضا اکبریان
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

بيوگرافي

نام : حمیدرضا نام خانوادگی : اکبریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hamidrezaakbarian83@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : بومي سازي و پياده سازي الگوهاي نوين مديريتي كشورهاي پيشرفته