گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

بيوگرافي

نام : روژين نام خانوادگی : داودی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rozhindavoodi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :