گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - زبانشناسی همگانی
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : هادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bah_hadian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : زبانشناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : زبانشناسی همگانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :