گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهيات و معارف اسلامي-فلسفه و حکمت اسلامی

بيوگرافي

نام : مهری نام خانوادگی : مهرابی فودانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehrabi.mehri9518@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :