محمدعلی حق شناس آدرمنابادی
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : محمدعلی نام خانوادگی : حق شناس آدرمنابادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m.haghshenas87@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مسوليت مدني و حقوق قراردادها