گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مردم شناسي

بيوگرافي

نام : آذر نام خانوادگی : قلی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :