حمیدطاهر نشاط دوست
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : - روانشناسي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : حمیدطاهر نام خانوادگی : نشاط دوست
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :