گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - فيزيك اتمي و مولكولي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سیدحسین نام خانوادگی : مؤیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : moayedi@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :