گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

بيوگرافي

نام : فتاح نام خانوادگی : بهزادیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fatahbehzadian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقیقات اصفهان سال اخذ مدرک : 1396/09/20
عنوان پایان نامه : بررسی فاصله انتظارات حسابرسان مستقل و تهیه کنندگان صورت های مالی از کیفیت حسابرسی با توجه به نقش آنان در فرایند حسابرسی