دکتر سیدابراهیم میرشاه جعفری
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - برنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : سیدابراهیم نام خانوادگی : میرشاه جعفری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : sebrahimjafari@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :