گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی عمران-سازه
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : حسن نام خانوادگی : سعادتمند
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : h_saadatmand@yahoo.com??
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :