مرضیه رفیعیان اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : رفیعیان اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m78896@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :