گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : مینا نام خانوادگی : محمدجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.mohamad1360@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :