گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : مانی نام خانوادگی : جوزدانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mani.jouzdani@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : Applied Linguistics
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ادبیات انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ارومیه سال اخذ مدرک : 91
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : The Relationship between Interpersonal and Intra-personal Intelligences and Vocabulary Learning Strategies: A Case of Iranian EFL Learners
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: TTC
ارائه دهنده : Mehdi Latifi, PhD
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: EPT
ارائه دهنده : Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch
محل دوره : طول دوره :