شهلا تشکر
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - زيست شناسي-علوم گياهي-فيزيولوژي

بيوگرافي

نام : شهلا نام خانوادگی : تشکر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : tr_shahla@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تنوع زيستي