گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : سید مصطفی نام خانوادگی : بنی طبا جشوقانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : banitaba1977@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم تربيتي، مديريت، مديريت آموزشي