گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : عاطفه نام خانوادگی : درخشان دارا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : atefeh.dara8269@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :