گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - اقتصاد

بيوگرافي

نام : کریم نام خانوادگی : آذربایجانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :