گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران- خاک و پی

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : میرابوالقاسمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mirabolghasemy@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :