زهرا سلطانی
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : سلطانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : www.zahra_soltani62@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :