وحیدرضا قمری
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : وحیدرضا نام خانوادگی : قمری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : vahidrg110@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :