فاطمه سلطانی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : سلطانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : solfa83200@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :