دکتر ناصر حسن پور کازرونی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - معماري
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : ناصر نام خانوادگی : حسن پور کازرونی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :