گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - روانشناسي تربيتي
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : مصاحبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :