گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فقه وحقوق جزا

بيوگرافي

نام : اصغر نام خانوادگی : احمدی موحد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :