گروه آموزشی : کشاورزی-صنایع غذایی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - تكنولوژي مواد غذائي و بیوتکنولوژی

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : شکرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :