گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

بيوگرافي

نام : اعظم نام خانوادگی : شامحمدی قهساره
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : azamshamohamadi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :