گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : کوروش نام خانوادگی : کیقبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : kouroshkeighobadi@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : كشت بافت و توليد گياهان دابل هاپلوئيد کشت سلول سيتوژنتيک ژنتيک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : ژنتیک بیومتری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه ازاد اصفهان سال اخذ مدرک : 1379
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: فلوسیتومتری
ارائه دهنده : دکتر زرگرپور
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: پی سی آر
ارائه دهنده : دکتر خزاعی
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: بیوانفورماتیک
ارائه دهنده : دکتر خزاعی
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: الکتروفورز و ژل داکت
ارائه دهنده : دکتر خزاعی
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
عنوان دوره: استخراج ماده زنتیکی و ساخت کتابخانه ژنی
ارائه دهنده : دکتر خزاعی
محل دوره : دانشگاه اصفهان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کشت بافت
محل دوره : دانشگاه ازاد اصفهان تاریخ دوره : 1393