گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : ناصر نام خانوادگی : هنرجو
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : nhonarjoo@khuisf.ac.ir 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1353
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1371
عنوان پایان نامه : چگونگی تحول و تکامل خاک در تراس های رودخانه زاینده رود اصفهان
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : خاکشناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران سال اخذ مدرک : 1378
عنوان پایان نامه : چگونگی تحول و تکامل خاک در لندفرم های مختلف حوضه آبخیز کارون شمالی و رابطه آن با فرسایش آبی