دکتر سیدجواد امام جمعه زاده
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - علوم سیاسی- روابط بین الملل
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : سیدجواد نام خانوادگی : امام جمعه زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :