مجيد اسحاقی
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسي

بيوگرافي

نام : مجيد نام خانوادگی : اسحاقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : majid_shgh@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :