گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم ارتباطات

بيوگرافي

نام : سید بهروز نام خانوادگی : موسوی ندوشن
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : brz.mousavi@gmail.com
ایمیل : brz.mousavi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم ارتباطات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : علوم ارتباطات
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :