دکتر بیژن حاتمی
گروه آموزشی : کشاورزی-گیاهپزشکی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حشره شناسی-کنترل بیولوژیکی

بيوگرافي

نام : بیژن نام خانوادگی : حاتمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :