گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کشاورزی

بيوگرافي

نام : فاطمه نام خانوادگی : آقالری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fatemeh_aghalari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :