مرتضی عنایتی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : عنایتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mortezaenayati84@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصادي