گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - روانشناسي تربيتي

بيوگرافي

نام : مهدیه نام خانوادگی : وحیدی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mahdiya.vahidinejad@YAhoo.com
زمینه تحقیقاتی : روانشناسي ومشاوره