قاسم رحیمی چسلی
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق بین الملل

بيوگرافي

نام : قاسم نام خانوادگی : رحیمی چسلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : gh.rahimi60@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :