مهندس حمید رضا قدری
گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - عمران-مهندسی ژئوتکنیک

بيوگرافي

نام : حمید رضا نام خانوادگی : قدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :