گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - رياضي كاربردي

بيوگرافي

نام : آرزو نام خانوادگی : خسروی راد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : arezoo_khosravirad@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : رياضي كاربردي - تحقيق