گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - اقتصاد

بيوگرافي

نام : صادق نام خانوادگی : بختیاری کوه سرخی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bakhtiari_sadegh@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :