مهندس بهاره  مختاری
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماری

بيوگرافي

نام : بهاره نام خانوادگی : مختاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :