سیده فاطمه حیدرنژاد
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - خاكشناسي و بیو متئورولوژی

بيوگرافي

نام : سیده فاطمه نام خانوادگی : حیدرنژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : fatemehheydarnezhad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :