گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم تربیتی و روانشناسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : حسین نام خانوادگی : زارع خورمیزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hzare47@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : علامه طباطبایی کرمان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه : بررسی صلاحیتهای زبان در رشته علوم تجربی و علوم انسانی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : تحقیقات آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی انار(کرمان) سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه : بررسی میزان تحقق ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی شهرستان مهریز