گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : قراخانی بنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : garakhanii.m@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : حقوق جزا