ناصر ایزدی نیا
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - حسابداری
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : ناصر نام خانوادگی : ایزدی نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :