گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حقوق عمومی
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : منوچهر نام خانوادگی : توسلی نائینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : m.tavassoli@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :