احمد عامری گلستان
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : - آموزش زبان انگلیسی
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : عامری گلستان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :