گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم دامي

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : زمانی زاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : m.zamanizad@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کاردانی رشته تحصیلی : دامپزشکی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد رشت سال اخذ مدرک : ۱۳۸۰
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم دامی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : ۱۳۸۸
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : فیزیولوژی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد خوراسگان سال اخذ مدرک : ۱۳۹۲
عنوان پایان نامه : تاثیر نورهای سفید، سبز و آبی به صورت متناوب بر روی عملکرد رشد، برخی پاسخ های ایمنی و آسایش در جوجه های گوشتی
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارشناس عملیات کشاورزی(تخصصی)
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان تاریخ دوره : ۱۳۸۹

  • تاثير نور سفيد، سبز و آبي به صورت مرحله‌اي متناوب بر عملکرد، برخي پاسخ‌هاي ايمني، هورمون‌هاي تيروئيدي و شاخص‌هاي آسايش در جوجه‌هاي گوشتي


  • Effect of Sequential Intermittent White, Green and Blue Lights on Performance Some Immune Responses, Thyroid Hormone and Welfare Indices of Broiler Chickens