گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حقوق خصوصي

بيوگرافي

نام : آزاده نام خانوادگی : قربانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a_gh_9999@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : حقوق جزا،جرم شناسي